Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
08:44, 24.10.2021
W XV FORUM Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, które odbywało się we Wrocławiu, wzięło udział blisko osiemdziesięciu uczestników reprezentujących liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju. Organizatorem dwudniowego forum (27 - 28.09.2021 r.) było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Gościem honorowym XV FORUM był Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.
08:59, 20.09.2021
Zespół „Ślepy los” (Osiek), Zygmunt Idaszewski (Kotlin) oraz Grzegorz Kuźdowicz (Kościan) zostali zwycięzcami XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2021 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.
11:30, 03.09.2021
Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie oraz dla osób mających trudności z kontrolowaniem zachowań agresywnych
5
07:37, 10.08.2021
Około 18% populacji Polski to ludzie w wieku powyżej 60 lat. Szacuje się, że do 2050 roku odsetek ludzi w wieku tzw. poprodukcyjnym wyniesie ponad 28 % populacji. Czasem ich los nie jest do pozazdroszczenia.
07:28, 10.08.2021
W powiatowych placówkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny znajdują się defibrylatory. Jeśli nie wiecie, czym jest to urządzenie i w czym może pomóc, przeczytajcie, by rozwiać swoje wątpliwości.
REKLAMA
12:33, 30.07.2021
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w rodzinie? Jak kontrolować swoje emocje? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?
08:20, 26.07.2021
Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2020. Zapoznała się też z dokumentem „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2020 roku oraz omówienie sytuacji pomocy społecznej w 2021 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku”, przygotowanymi przez PCPR w Gostyniu.
1
07:43, 23.07.2021
Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą.
07:43, 22.07.2021
Zakończył się powiatowy konkurs „Moje małe i duże sukcesy” dla wychowanków pieczy zastępczej.
09:12, 18.07.2021
Obostrzenia pandemiczne spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc, pojawiające się trudności natury emocjonalnej, trwale utrzymujący się stres, a nawet reakcje typowe dla PTSD (zespół stresu pourazowego) czyli występujące jednocześnie: intensywny lęk, poczucie bezsilności i nawet czasami przerażenie tą sytuacją, obniżenie standardu życia, zmęczenie i przepracowanie rodziców i opiekunów, osłabienie więzi z dziadkami i członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnie oraz z przyjaciółmi.
REKLAMA
11:51, 11.07.2021
Przemoc w rodzinie, to ciągle częste zjawisko na terenie powiatu gostyńskiego. Charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, zamierzona i ma na celu kontrolowanie, podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne – ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa ofiary, takie jak prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, a doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejsza zdolność do samoobrony.
17:33, 07.07.2021
Zakończyły się trwające od początku czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.
06:30, 28.06.2021
W ramach wspierania inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin realizowany jest projekt „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjęły sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz zwracanie uwagi rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze, uzależnienia, przemoc, a także poczucie osamotnienia i zagubienia wywołane izolacją covidową, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.
7
07:17, 18.06.2021
W teatrze „RIALTO” w Katowicach odbyła się Gala Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”. Na uroczystość zaproszono reprezentacje 30 urzędów z całej Polski, nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu za wdrażanie rozwiązań usprawniających obsługę klientów i poprawiających jakość pracy administracji samorządowej i rządowej.
15:53, 15.06.2021
W oparciu o doświadczenia, które wskazują, że by pomóc skutecznie dzieciom, trzeba przede wszystkim pomagać rodzicom, Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowało kilka działań wspierających systemy rodzinne. W ramach projektu przygotowuje m.in. cykl szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje wychowawcze i opiekuńcze rodziców, zwłaszcza zastępczych, oraz cykl artykułów poradniczych.
REKLAMA
REKLAMA