Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
12:33, 30.07.2021
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w rodzinie? Jak kontrolować swoje emocje? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?
08:20, 26.07.2021
Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała na ostatniej sesji działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2020. Zapoznała się też z dokumentem „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2020 roku oraz omówienie sytuacji pomocy społecznej w 2021 r. i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku”, przygotowanymi przez PCPR w Gostyniu.
1
07:43, 23.07.2021
Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą.
07:43, 22.07.2021
Zakończył się powiatowy konkurs „Moje małe i duże sukcesy” dla wychowanków pieczy zastępczej.
09:12, 18.07.2021
Obostrzenia pandemiczne spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc, pojawiające się trudności natury emocjonalnej, trwale utrzymujący się stres, a nawet reakcje typowe dla PTSD (zespół stresu pourazowego) czyli występujące jednocześnie: intensywny lęk, poczucie bezsilności i nawet czasami przerażenie tą sytuacją, obniżenie standardu życia, zmęczenie i przepracowanie rodziców i opiekunów, osłabienie więzi z dziadkami i członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnie oraz z przyjaciółmi.
11:51, 11.07.2021
Przemoc w rodzinie, to ciągle częste zjawisko na terenie powiatu gostyńskiego. Charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, zamierzona i ma na celu kontrolowanie, podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne – ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa ofiary, takie jak prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, a doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejsza zdolność do samoobrony.
17:33, 07.07.2021
Zakończyły się trwające od początku czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.
06:30, 28.06.2021
W ramach wspierania inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin realizowany jest projekt „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjęły sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz zwracanie uwagi rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze, uzależnienia, przemoc, a także poczucie osamotnienia i zagubienia wywołane izolacją covidową, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.
7
07:17, 18.06.2021
W teatrze „RIALTO” w Katowicach odbyła się Gala Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”. Na uroczystość zaproszono reprezentacje 30 urzędów z całej Polski, nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu za wdrażanie rozwiązań usprawniających obsługę klientów i poprawiających jakość pracy administracji samorządowej i rządowej.
15:53, 15.06.2021
W oparciu o doświadczenia, które wskazują, że by pomóc skutecznie dzieciom, trzeba przede wszystkim pomagać rodzicom, Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowało kilka działań wspierających systemy rodzinne. W ramach projektu przygotowuje m.in. cykl szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje wychowawcze i opiekuńcze rodziców, zwłaszcza zastępczych, oraz cykl artykułów poradniczych.
08:09, 07.06.2021
Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.
12:25, 30.05.2021
Rozpoczęła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim VI kadencji. Działa ona w oparciu o zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tworzą ją działacze organizacji pozarządowych z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele placówek działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.
07:28, 14.05.2021
Coraz częstsze są sytuacje, również w powiecie gostyńskim, w których rodzice się rozstają. Dzieci w takich związkach czasami stają się elementem rozgrywek między rodzicami. Ich rzeczywistością stają się wieczne przepychanki i utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. I towarzyszące temu ciągłe kłótnie, wzajemne oskarżanie się i nierzadko wyzwiska.
11:59, 03.05.2021
Maj zaprasza do wyjścia z domu na spacery. By ułatwić aktywną rekreację, ale też i przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
13:10, 30.04.2021
Zakończyło się szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Wzięły w nim udział rodziny aspirujące do zostania rodzinami zastępczymi niezawodowymi lub rodzinami zastępczymi spokrewnionymi. Jak podkreśla Lucyna Nowak – psycholog PCPR w Gostyniu: - „To wyjątkowi ludzie, bo zdecydowali się oddać część swojego życia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych.”
REKLAMA