Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
08:59, 20.09.2021
Zespół „Ślepy los” (Osiek), Zygmunt Idaszewski (Kotlin) oraz Grzegorz Kuźdowicz (Kościan) zostali zwycięzcami XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2021 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.
11:30, 03.09.2021
Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie oraz dla osób mających trudności z kontrolowaniem zachowań agresywnych
4
07:37, 10.08.2021
Około 18% populacji Polski to ludzie w wieku powyżej 60 lat. Szacuje się, że do 2050 roku odsetek ludzi w wieku tzw. poprodukcyjnym wyniesie ponad 28 % populacji. Czasem ich los nie jest do pozazdroszczenia.
07:28, 10.08.2021
W powiatowych placówkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny znajdują się defibrylatory. Jeśli nie wiecie, czym jest to urządzenie i w czym może pomóc, przeczytajcie, by rozwiać swoje wątpliwości.
12:33, 30.07.2021
Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? Jak być autorytetem dla własnego dziecka? Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w rodzinie? Jak kontrolować swoje emocje? Co robić, gdy dziecko doświadcza trudności? Jak pomóc dziecku regulować swoje emocje? Jak wzmacniać więź z dzieckiem?
1
07:43, 23.07.2021
Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów i w odróżnieniu od procesu sądowego jest metodą poufną, tanią i szybszą.
09:12, 18.07.2021
Obostrzenia pandemiczne spowodowały widoczne nasilenie zjawisk niekorzystnych dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin, takich jak np. eskalacja przemocy i konfliktów oraz awantur rodzinnych, częstsze niekontrolowane sięganie po alkohol i inne używki, przemoc, pojawiające się trudności natury emocjonalnej, trwale utrzymujący się stres, a nawet reakcje typowe dla PTSD (zespół stresu pourazowego) czyli występujące jednocześnie: intensywny lęk, poczucie bezsilności i nawet czasami przerażenie tą sytuacją, obniżenie standardu życia, zmęczenie i przepracowanie rodziców i opiekunów, osłabienie więzi z dziadkami i członkami rodziny niezamieszkującymi wspólnie oraz z przyjaciółmi.
11:51, 11.07.2021
Przemoc w rodzinie, to ciągle częste zjawisko na terenie powiatu gostyńskiego. Charakteryzuje się tym, że jest intencjonalna, zamierzona i ma na celu kontrolowanie, podporządkowanie ofiary. Siły są nierównomierne – ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa ofiary, takie jak prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd. Powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, a doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejsza zdolność do samoobrony.
17:33, 07.07.2021
Zakończyły się trwające od początku czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.
06:30, 28.06.2021
W ramach wspierania inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin realizowany jest projekt „W rodzinie siła”. Tworząc i realizując ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyjęły sobie za cele: wieloobszarowe wspieranie rodzin oraz zwracanie uwagi rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w szczególności trudności i problemy wychowawcze, uzależnienia, przemoc, a także poczucie osamotnienia i zagubienia wywołane izolacją covidową, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem różnorodnych działań projektowych było także wskazanie sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i problemami. A także podejmowanie działań w związku ze zwiększającymi się: liczbą rozwodów oraz liczbą dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej lub w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.
15:53, 15.06.2021
W oparciu o doświadczenia, które wskazują, że by pomóc skutecznie dzieciom, trzeba przede wszystkim pomagać rodzicom, Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przygotowało kilka działań wspierających systemy rodzinne. W ramach projektu przygotowuje m.in. cykl szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje wychowawcze i opiekuńcze rodziców, zwłaszcza zastępczych, oraz cykl artykułów poradniczych.
08:09, 07.06.2021
Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.
12:25, 30.05.2021
Rozpoczęła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim VI kadencji. Działa ona w oparciu o zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tworzą ją działacze organizacji pozarządowych z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele placówek działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.
11:59, 03.05.2021
Maj zaprasza do wyjścia z domu na spacery. By ułatwić aktywną rekreację, ale też i przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
09:02, 20.03.2021
Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób, którym zdarza się stosować przemoc wobec bliskich. Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź!
REKLAMA