Zamknij
REKLAMA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak w portalu gostyn24.pl

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.
Redakcja portalu  gostyn24.pl informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu gostyn24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu świadczenia usług.

Materiał – pojedynczy materiał tekstowy, zdjęciowy, audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania. Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej

Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Dostawcy w celu uzyskania Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS, zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Portalu

Portal – internetowa platforma Dostawcy. umieszczona na serwerach internetowych pod adresem www.gostyn24.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Newsletter lub inne

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.


II. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, OS X
d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight,
d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.

B. Wymagania techniczne

Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer lub inne urządzenie multimedialne i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (części II, punkt 4).
Dostawca zapewnia informację techniczną na stronach internetowych Portalu.

C. Reklamacje

Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, uszkodzeń w pobranych plikach należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. adres e-mail,
c. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.
Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych

V. Twój Profil

Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.
Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika.
Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.
Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim w postaci wirtualnego (rzeczywistego bądź nierzeczywistego) imienia i nazwiska.
Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres redakcja@ekutno.pl wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

VI. Newsletter

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zgłasza chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności ofert reklamowych związanych z działalnością Dostawcy.
Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.
Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

 

 

                                            Regulamin plebiscytu “Nauczyciel z klasą”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa plebiscytu:
Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą „Nauczyciel z klasą”.

2. Podmiotem urządzającym plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak, 63-800 Gostyń, ul. Górna 40/3 NIP: 696-100-33-56, wydawca Gazety Gostyńskiej oraz portalu Gostyn24.pl

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.


ZASIĘG PLEBISCYTU
Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu gostyńskiego.
5.Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się od 6 grudnia 2017, zakończenie głosowania 19 stycznia 2018r, o godz. 23.59.


DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału w plebiscycie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w plebiscycie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.


UCZESTNICY PLEBISCYTU

7. Uczestnikiem plebiscytu, na warunkach określonych w regulaminie, może być nauczyciel ( z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu ), pracujący w szkole mającej swoją siedzibę na terenie powiatu gostyńskiego, który spełni warunki regulaminu.
 

8. Uczestnikami plebiscytu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
– firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu plebiscytu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

KOMISJA PLEBISCYTOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję plebiscytową.
 

ZASADY PLEBISCYTU

12. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 71160 – 1 głos, koszt 1,23(z VAT), bądź na numer 72051 – 3 głosy, koszt 2,46(z VAT) w terminie do 19 stycznia 2018r. do godz. 23.59. W treści należy wpisać słowo „Nauczyciel” dodając numer swojego faworyta. Np. Nauczyciel.99 oraz kuponów zamieszczonych w Gazecie Gostyńskiej, w których należy wpisać imię i nazwisko swojego kandydata do tytułu „Nauczyciel z klasą”

13. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

14. Pojemność SMS-a wynosi max. 160 znaków bez polskich czcionek. Hasło o większej pojemności spowoduje zwielokrotnieniem naliczonej opłaty za SMS-a

15. Po przyjęciu i zarejestrowaniu głosu każdy głosujący otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w głosowaniu.

 

16. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w głosowaniu.
 

17. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

18. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się na łamach „Gazety Gostyńskiej oraz oraz portalu Gostyn24.pl w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.

 

19. 
Tytuł „Nauczyciela z klasą” otrzyma uczestnik plebiscytu, który uzyska największą liczbę
 prawidłowo oddanych głosów do dnia 19 grudnia godz. 23.59. w kategoriach:

1. Szkoła ponadpodstawowa
2. Szkołą podstawowa
3. Przedszkole

 

NAGRODY

20. Nagrodą główną w Plebiscycie „Nauczyciel z klasą”, dla osoby, który uzyska łącznie największą ilość głosów w w/w kategoriach jest prezentacja na łamach Gazety Gostyńskiej oraz portalu Gostyn24.pl, TEMEWIZOR 32 cale, podwójne zaproszenie na kolację do restauracji „Cukropol”, podwójne zaproszenie do Teatru Miejskiego w Lesznie oraz jednodniowy pobyt dla dwóch osób w nowo wybudowanym hotelu „Absolwent” w Gostyniu.

Zakończenie plebiscytu nastąpi 19 stycznia 2018r. Godz. 23.59. W tym samym miesiącu podczas uroczystej Gali, nastąpi też wręczenie nagród zwycięskim nauczycielom.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU

21. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na stronie www.gostyn24.pl oraz w Gazecie Gostyńskiej w terminie 14 dni od dnia zakończenia głosowania.
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

22. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników plebiscytu. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty ogłoszenia wyników nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 

23. Reklamacje rozpatruje Komisja plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres : PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak, 63-800 Gostyń, ul. Górna 40/3
 

24. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie portalu Gostyn24.pl Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
 

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z plebiscytu podobnie jak informacje ,które są umieszczone przez nieuwagę.
 

27. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.


Organizator

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone