Zamknij
REKLAMA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak w portalu gostyn24.pl

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.
Redakcja portalu  gostyn24.pl informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu gostyn24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu świadczenia usług.

Materiał – pojedynczy materiał tekstowy, zdjęciowy, audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania. Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej

Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Dostawcy w celu uzyskania Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS, zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Portalu

Portal – internetowa platforma Dostawcy. umieszczona na serwerach internetowych pod adresem www.gostyn24.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Newsletter lub inne

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.


II. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, OS X
d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight,
d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.

B. Wymagania techniczne

Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer lub inne urządzenie multimedialne i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (części II, punkt 4).
Dostawca zapewnia informację techniczną na stronach internetowych Portalu.

C. Reklamacje

Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, uszkodzeń w pobranych plikach należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. adres e-mail,
c. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.
Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych

V. Twój Profil

Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.
Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika.
Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.
Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim w postaci wirtualnego (rzeczywistego bądź nierzeczywistego) imienia i nazwiska.
Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres redakcja@ekutno.pl wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

VI. Newsletter

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zgłasza chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności ofert reklamowych związanych z działalnością Dostawcy.
Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.
Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

Regulamin Konkursu „Randka Marzeń”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 §1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Randka Marzeń  (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest  portal Gostyn24.pl (zwana dalej Organizatorem).

 §3.

Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

§4.

Czas trwania:
Plebiscyt potrwa od godz. 20:00 od 30 stycznia 2019 r. do godz. 23.59, do 13 lutego 2019

§5.

Udział w Plebiscycie mogą brać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16. roku życia, jeśli wyraża na to zgodę opiekun prawny.

§6.
Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy redakcji oraz członkowie ich rodzin. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

 

GŁOSOWANIE

 §7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie sms na wybrana parę. Sms należy wysłać pod numer 71051, w treści podając słowo RANDKA.xx (w miejsce xx wpisujemy numer wybranej pary)

 §8.

Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów

 §9.

1 SMS ma 160 znaków (spacje są liczone jako znaki)

 §10.

1 sms = 1 głos (1,23 z VAT)

 §11.

By ubiegać się o nagrody należy wysłać przynajmniej jeden sms z numerem wybraną parę

 §12.

By wyłonić zwycięzców Organizator powoła Kapitułę, która w skład której wejdą przedstawiciele redakcji portalu gostyn24.pl oraz przedstawiciele partnerskich firm

 §13.

Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej minimum 12 godz. przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 14 lutego w siedzibie redakcji Gostyn24, przy ul. Św. Floriana 3 w Gostyniu o godz. 12.00

 

DANE OSOBOWE

 §14.

Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

REKLAMACJE

 §15.

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§16.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

 §20.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

§21.

Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.


 

NAGRODY 
§22.
Nagrodami w Plebiscycie na Najlepszego Sołtysa w Powiecie Gostyńskim są: 
Kwiaty, biżuteria, tort, szampan, lunch, apartament, kolacja i inne atrakcje związane z Randką Marzeń – wartości 2 x 790 zł


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§23.

Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się po odbiór nagrody na uroczystość w siedzibie redakcji Gostyn24 przy ul. Św. Floriana 3 w Gostyniu W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 1 dna od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika.


 

ODBIÓR I PODATEK

 §24.

Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie protokołu odbioru nagrody, co jest równoznaczne z podaniem

wszystkich niezbędnych danych, jak: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.
 

§25.

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

2. Nie może również jej odsprzedać

3. Zabronione jest także niszczenie, zaklejanie oraz usunięcie ewentualnych reklam znajdujących się na nagrodzie głównej.

4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

§26.

W przypadku takiej samej liczby głosów, o zwycięstwie w konkursie decyduje losowanie

§27.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznaych nagród.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.gostyn24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści Regulaminu.

§29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

§30.

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Organizator 

 

© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone