Zamknij

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak w portalu gostyn24.pl. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – PHUP "LEDER" Jarosław Jędrkowiak, 63-800 Gostyń, ul. Górna 40/3 NIP: 6961003356
Adres redakcji : 63-800 Gostyń, ul. Św. Floriana 3

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu oraz możliwości zgłaszania nadużyć w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że napisana przez innego Użytkownika opinia jest niezgodna z prawem, wykracza poza normy społeczne, narusza dobre imię konkretnej osoby lub wszystkich użytkowników portalu

 Komentarz -  prywatna opinia Użytkownika portalu. Redakcja portalu gostyn24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Umieszczenie prywatnej opinii oznacza akceptację Regulaminu świadczenia usług.

Materiał – pojedynczy materiał tekstowy, zdjęciowy, audiowizualny udostępniany przez Dostawcę odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania. Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego, na podany przez niego adres poczty elektronicznej

Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Dostawcy w celu uzyskania Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS, zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Portalu

Portal – internetowa platforma Dostawcy. umieszczona na serwerach internetowych pod adresem www.gostyn24.pl, w ramach której Dostawca świadczy Usługi

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Newsletter lub inne

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.


II. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:
a. łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
b. przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 6, Safari 5,
c. system operacyjny Windows XP/SP3, Vista, 7, OS X
d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight,
d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne:
I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.

Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument "Polityka prywatności" dostępny na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.

Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

III. Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.

Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne

Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych elementów z oferty.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.

Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.

Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału w formie Projekcji.

B. Umieszczanie w Portalu reklam, materiałów promocyjnych,  zapowiedzi imprez i innych komunikatów związanych z organizacją konkretnego przedsięwzięcia jest odpłatne.

B. Wymagania techniczne

Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Materiału musi posiadać komputer lub inne urządzenie multimedialne i łącze internetowe spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie (części II, punkt 4).
Dostawca zapewnia informację techniczną na stronach internetowych Portalu.

C. Reklamacje

Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, uszkodzeń w pobranych plikach należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. adres e-mail [email protected]
c. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych

D. Opinie użytkowników
1. Opinie użytkowników  nie są moderowane i stanowią wyrażenie wyłącznie prywatnych poglądów  Użytkownika, za które Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W przypadku opinii łamiących prawo lub zasady współżycia społecznego należy zgłosić to Dostawcy jako nadużycie poprzez narzędzie umieszczone przy każdej opinii w jej prawym górnym narożniku "trójkąt z wykrzyknikiem. 

2. Całkowite zablokowanie możliwości wyrażania opinii pod konkretnym artykułem jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i całkowicie uzależnione od Dostawcy.  Wymaga to imiennego zgłoszenia osobistego lub e-mailowego przez osoby bezpośrednio związane z daną publikacją. 

3. Opinie użytkowników nie mogą zawierać reklam, linków i przekierowań do innych stron internetowych, nie mogą też być wielokrotnie dodawane na ten sam temat pod różnymi nickami. Złamanie tego zapisu może mieć swoje następstwa prawne.

E. Nielegalna reklama 

1. Zabrania się bez zgody Dostawcy, zamieszczania we wszystkich działach i w opiniach pod artykułami, reklam i informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,  oferowania usług i ofert pracy, a także linków przekierowujących do konkretnych stron. Złamanie tej zasady może pociągnie za sobą konsekwencje finansowe w postaci naliczenia opłaty w wysokości 500 zł za każdy taki wpis.

V. Twój Profil

Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
W ramach usługi Twój Profil Dostawca umożliwia Użytkownikowi zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów, uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria, uzyskanie informacji o nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu. Dostawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi Twój Profil.
Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu przez Użytkownika.
Wniosek o rejestrację składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu.

Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego, nazwy Użytkownika i hasła oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim w postaci wirtualnego (rzeczywistego bądź nierzeczywistego) imienia i nazwiska.

Adres elektroniczny podany przez Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.

Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.

Potwierdzenie działania wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany we wniosku adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 2.
Wypełnienie wniosku o rejestrację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Twój Profil. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.

Dostawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.

Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres [email protected] wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".

VI Korzystanie z treści PAP
"Zamieszone na stronach internetowych portali działających w grupie siecportali.pl materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez www.gostyn24.pl, na podstawie stosownej Umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione".

VII. Newsletter

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zgłasza chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności ofert reklamowych związanych z działalnością Dostawcy.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności”.

Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Dostawcę informacji handlowych pochodzących od Dostawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
Rezygnacja z usługi wymaga połączenia się ze stroną Dostawcy przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Dostawca ma prawo do jego wiążącej wykładni.