Zamknij
REKLAMA

Co to jest cesja wierzytelności?

14:09, 07.05.2020 | materiały partnera

Długi to jeden z problemów, z jakimi borykają się osoby, które zaciągnęły spore zobowiązania i nie mają jak spłacić. Jednym ze sposobów na uniknięcie długu, jest zmiana jego "właściciela". Taka zmiana jest możliwa dzięki cesji wierzytelności. Co to jest cesja wierzytelności?

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to procedura, która polega na sprzedaniu wierzytelności osobie trzeciej. W praktyce oznacza to, że jeśli wierzyciel nie chce dochodzić w sprawie uzyskania należnych mu środków, może zawrzeć umowę z trzecią osobą o odsprzedaży długu. W ramach ustalonej kwoty zbywa z siebie zarówno dług, jak i prawo do środków finansowych. Cesja wierzytelności regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Według art. 509 wierzyciel ma prawo bez wiedzy dłużnika przekazać dług, a także dochodzić roszczeń bez wiedzy konsumenta, o ile nie zastrzeżono inaczej w umowie. Cesja wierzytelności oparta jest na umowie cywilnoprawnej pomiędzy dwoma stronami:

  • cedentem - czyli dotychczasowym właścicielem uprawnień,
  • cesjonariuszem - nowy nabywca długu.

Po podpisaniu umowy, dotychczasowy wierzyciel przestaje nim być, a odzyskanie długu leży po stronie cesjonariusza. Wraz z podpisaniem umowy, nowy nabywca zyskuje wszystkie prawa, wynikające ze stosunku między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem.

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Przedmiotem cesji może zostać praktycznie każdego rodzaju wierzytelność. W tej kwestii prawo daje swobodę, o ile ustawa nie mówi inaczej i przelew jest możliwy na mocy prawa. Uniemożliwienie cesji może pojawić się w sytuacji, gdy w umowie zawartej pomiędzy wierzycielem a konsumenta, wystąpiły zastrzeżenia. Według przepisów cesja wierzytelności możliwa jest również w przypadku wierzytelności przedawnionych i zabezpieczonych hipoteką, zastawem czy też zastawem rejestrowym. Przepisy Kodeksu Cywilnego umożliwiają także  cesję wierzytelności przyszłych. W praktyce oznacza to, że wierzyciel ma prawo sprzedać osobie trzeciej zobowiązanie, które powstanie w przyszłości. Jednak taka wierzytelności  musi mieć stosunek prawny, aby było wiadome, że powstanie.

Co powinna zawierać umowa cesji wierzytelności?

Nie ma wymogu, aby cesja wierzytelności była sporządzona na piśmie. Jednakże lepiej tak zrobić, aby zabezpieczyć interesy obydwóch stron. Ponadto, pozwoli to jasno określić wszystkie szczegóły umowy oraz udokumentować postanowienia. Umowa cesji wierzytelności powinna zawierać:

  • tytuł,
  • szczegółowy opis wierzytelności, która jest przedmiotem cesji. Warto opisać stosunek prawny, z którego wynika,
  • dane osobowe dłużnika,
  •  informację, która ze stron ma poinformować dłużnika o cesji,
  • sposób, w jaki wierzytelność podlega uregulowaniu,
  • dane wierzyciela, który zbywa się wierzytelności i osoby, która przejmuje wierzytelność,
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • podpis obu stron.

Wraz z podpisaniem umowy cesji wierzytelności, dotychczasowy właściciel traci pełne prawo do przenoszonej rzecz. Natomiast cesjonariusz staje się nowym właścicielem i przejmuje wszystkie prawa związane z  przedmiotem cesji.

Więcej informacji na https://pozyczkaposzukiwana.pl/cesja-wierzytelnosci-niesplaconej-pozyczki-czy-jest-sie-czego-obawiac/

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA