Zamknij
REKLAMA

Zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej

15:40, 16.01.2020 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z podstawy lub z rozszerzenia jest to jednoznaczne, że uzyskuje ocenę niedostateczną z rozszerzenia na koniec roku/półrocze? Jakie zasady obowiązują przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu.

Odpowiedź:

Żaden przepis prawa nie mówi o możliwości ustalania dwóch ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a zatem z każdego przedmiotu uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę klasyfikacyjną niezależnie od tego czy realizował go w zakresie podstawowym czy rozszerzonym (rozdział 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 44f ust. 1 przywołanej uczeń podlega klasyfikacji:
1. śródrocznej i rocznej,
2. końcowej.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Na klasyfikację końcową składają się: 

1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
2. roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu,
oraz
3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu (art. 44f ust. 3-6 ustawy).

Wymagany zakres obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla 3 letniego liceum ogólnokształcącego i 4 letniego technikum został określony w załącznikach nr 7 i 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia nie wskazują, by przedmioty nauczane zakresie rozszerzonym i podstawowym stanowiły odrębne zajęcia edukacyjne. Z przepisu wynika natomiast, że wskazane przedmioty mogą być nauczane w obu zakresach. Ponadto trudno sobie wyobrazić sytuację., w której uczeń uzyskuje np. z matematyki „rozszerzonej” pozytywną ocenę klasyfikacyjną, z „podstawy” ocenę niedostateczną albo jest nieklasyfikowany. Nie ustala się zatem oddzielnych ocen klasyfikacyjnych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczanych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Za taką konstatacją przemawiają ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.) zawierające obowiązujące wzory świadectw. Brak na nich miejsca do wpisania dwóch ocen klasyfikacyjnych z tego samego przedmiotu.

Zapamiętaj: 

Z przedmiotów nauczanych zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym ustala się jedną ocenę klasyfikacyjną.

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.).

 

Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego
www.portaloswiatowy.pl

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone