Zamknij
REKLAMA

Wycofanie wsparcia nauczyciela wspomagającego

10:50, 16.09.2020 | Artykuł partnera
Skomentuj

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia może doprowadzić do wniosku o wycofanie wsparcia ze strony nauczyciela wspomagającego. Sprawdź, w jakiej formie należy podjąć taką decyzję i jakie skutki będzie ona pociągała wobec samego nauczyciela.

Jeśli w ocenie zespołu i rodziców uczeń nie wymaga dalszego wsparcia dodatkowo zatrudnionego nauczyciela, to taka pomoc dla ucznia powinna zostać zakończona, a odpowiedni zapis powinien znaleźć się w zmodyfikowanym IPET. Ponieważ rodzice biorą udział wielospecjalistycznej ocenie oraz w modyfikacji IPET, to mogą oni wystąpić z wnioskiem w sprawie zakończenia wsparcia  przez dodatkowa zatrudnionego nauczyciela. Taki wniosek powinien zostać rozważony przez zespół.

Decyzja w sprawie wycofania wsparcia nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia ucznia z niepełnosprawnością powinna zostać podjęta w formie modyfikacji IPET w odniesieniu do rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia. Wniosek rodziców powinien być w tym względzie honorowany (poddany analizie przez zespół), z uwzględnieniem stanowiska zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Kwestia dalszych działań związanych z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego należy do dyrektora, z uwzględnieniem formy zatrudnienia tego nauczyciela.

Co z nauczycielem wspomagającym?

Dyrektor może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z ww. nauczycielem, zgodnie z przepisami rozdziału 4 Karty Nauczyciela – w zależności od formy zatrudnienia nauczyciela i stopnia awansu zawodowego. Warto jednak zastanowić się czy to dobre rozwiązanie, ponieważ nauczyciel ten może realizować inne zadania określone przez dyrektora.

Nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia z niepełnosprawnością nie zatrudnia się  „do ucznia”, tylko w szkole (§ 7 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.). W związku z tym kompetencje tego nauczyciela mogą być wykorzystane w powyższych działaniach, w oddziale, w którym uczy się uczeń, ale bez indywidualnego wspierania ucznia. Nauczyciel może również realizować ww. zadania w innym oddziale, na rzecz innego ucznia. Może także prowadzić inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – niekoniecznie na rzecz ucznia, w związku z którego potrzebami był zatrudniony.

Podstawa prawna

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.) - § 6 ust. 1 pkt 7, ust. 9 i 11, §  7 ust. 1-3, ust. 7.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) – § 13 ust. 2 pkt 3.

Marzenna Czarnocka – ekspert portalu ePedagogika.pl

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA