Zamknij
REKLAMA

Czy rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

08:26, 15.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Rodzice często nie zdają sobie sprawy z faktu, że na wyjazd dziecka za granicę potrzebna jest pisemna zgoda obojga rodziców. Niezależnie od tego, czy osoba małoletnia opuszcza kraj z jednym z innym członkiem rodziny, czy z osobą niespokrewnioną.

W większości przypadków dorosły podróżujący z dzieckiem za granicę musi dysponować pisemną zgodą rodziców na wyjazd, sporządzoną przynajmniej po polsku i po angielsku, a niekiedy również w języku kraju docelowego.

Po co sporządza się zgodę rodziców na wyjazd dziecka za granicę?

Aby przekroczyć granicę, osoba niepełnoletnia musi posiadać przy sobie nie tylko dowód osobisty lub paszport, ale również zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie takiej podróży.

O okazanie pisemnej zgody rodziców podróżni mogą zostać poproszeni:

 • w trakcie kontroli dokumentów na granicy,
 • w trakcie kontroli dokumentów na lotnisku,
 • w dowolnym momencie przebywając na terenie kraju docelowego.

Brak takiej zgody traktowany jest jako uprowadzenie, które z art. 211 Kodeksu Karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Do czasu wyjaśnienia sytuacji podróżni będą więc zatrzymani przez służby, czego dałoby się uniknąć, uzyskując wcześniej pisemną zgodę rodziców na wyjazd za granicę.

Zgoda na wyjazd dziecka dla drugiego rodzica

Warto pamiętać, że zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka potrzebna jest nawet wtedy, kiedy z osobą małoletnią podróżuje jeden z jej rodziców. Zagraniczna podróż należy bowiem do decyzji, które powinni podejmować zgodnie i matka, i ojciec.

Zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego nie jest potrzebna jedynie w sytuacji, gdy:

 • jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej w całości,
 • władza rodzicielska została mu zawieszona lub ograniczona w tym konkretnym zakresie.

Z kolei w sytuacji, kiedy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd, a dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej, to aby wyjechać z dzieckiem za granicę w sposób zgodny z prawem, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do miejscowego organu władzy opiekuńczej.

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę musi przyjmować formę pisemną, a niekiedy również formę aktu notarialnego (w zależności od kraju destynacji).

Stosowny dokument zawsze powinien zawierać co najmniej:

 • datę i miejscowość sporządzenia pisma,
 • dane dziecka, którego dotyczy zgoda, w tym: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL,
 • dane rodziców, w tym: imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane opiekuna podróży, w tym: imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL,
 • treść zgody z oznaczeniem terminu i celu (miejsca) wyjazdu,
 • podpisy rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę może zawierać także zgodę na leczenie i pobyt w zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodę tego typu można wyrazić jednorazowo, czyli na jedną konkretną podróż lub na wszystkie podróże dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%