Zamknij
REKLAMA

Powiat Gostyński ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Gostyniu

09:01, 12.10.2021 | Ogłoszenie premium
Skomentuj
REKLAMA

Powiat Gostyński

Ogłasza  konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń  

I Kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą spełniać wymogi formalne:

1. Posiadać wykształcenie wyższe oraz wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika.

2. Posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.3. Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

II Kandydaci spełniający wskazane wyżej wymogi powinni przedłożyć:    

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a w szczególności:

a) potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia, b) potwierdzające pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

III Opis przebiegu pracy zawodowej.1. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 5 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł.  2. Koncepcję funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie spraw organizacyjnych, zatrudnienia, praw pacjenta oraz jakości świadczonych usług w perspektywie 3 i 6 lat.3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.4. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata.5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.6. Oświadczenie kandydata o braku innych przeciwskazań do pełnienia obowiązków dyrektora SPZOZ.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów. Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej.

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń  należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  lub przesłać pocztą na powyższy adres. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail kandydata.

Termin składania ofert 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gostyniu).

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Kandydata w złożonej ofercie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu lub pod numerem telefonu 65 575 25 43.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Gostyński z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, 63-800 Gostyń, tel. 65 575 25 53, e-mail: starostwo@powiat.gostyn.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiat.gostyn.pl lub pisemnie pod adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w związku z art. 49 ustawy  z dnia z dnia 16 marca 2021 r. (t.j. z 2021 r. poz. 711) o działalności leczniczej oraz regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
4. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody.
5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
9. W przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem prawa posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. rozporządzenie MEN. Podanie Administratorowi danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikających z przepisów prawa ma charakter dobrowolny.

http://www.powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-dyrektora-spzoz-w-gostyniu?module=aktualnosci

(Ogłoszenie premium)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%