Zamknij
REKLAMA

Czy w trakcie czasowego powierzenia można polecić jeszcze inną pracę?

15:56, 30.04.2019 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

Pracownik został czasowo (bez zmiany umowy) oddelegowany na inne stanowisko pracy na okres 3 miesięcy. W trakcie oddelegowania musimy przenieść go na jeszcze inne stanowisko. Czy pracodawca może skrócić poprzednie oddelegowanie i skierować na kilka dni na kolejne stanowisko (zakładając, że pracownik ma odpowiednie badania)?

W okresie czasowego powierzenia innej pracy na podstawie art. 42 § 4 kp wystarczy zmienić wydane polecenie i zobowiązać pracownika do wykonywania jeszcze innej pracy (jeśli pracownik ma kwalifikacje do takiej innej pracy).

Czasowa zmiana warunków bez zmiany umowy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie na podstawie art. 42 § 4 kp następuje zwykle na podstawie polecenia służbowego i nie wymaga ani zgody pracownika, ani zmiany w jego umowie o pracę. Warunkiem jest jednak że:

- występuje uzasadniona potrzeba pracodawcy,
- okres powierzenia nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
- powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia pracownika,
- powierzenie innej pracy odpowiada kwalifikacjom pracownika (przy czym przez kwalifikacje należy tu rozumieć nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale - również stan zdrowia jako przesłanka warunkująca możliwość powierzenia pracy innego rodzaju).

Zmiana dotychczasowego rodzaju wykonywanej pracy może również nastąpić bez opisanego powyżej czasowego powierzenia. Strony umowy od samego początku mogą wspólnie ustalić taką czasową zmianę rodzaju pracy. W takim przypadku porozumienie ustne powinno zostać od razu potwierdzone na piśmie w formie porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia na określony i ustalony czas. Przy odpowiednim sformułowaniu takiego porozumienia, po upływie ustalonego okresu, pracownik „automatycznie wraca” do poprzednich warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę.

Polecenie można zmodyfikować

Pytanie wskazuje, że w trakcie takiego oddelegowania pracodawca chciałby powierzyć temu pracownikowi jeszcze inną pracę na krótki okres i rozważa, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Jeśli pracodawca faktycznie czasowo powierzył pracownikowi inną pracę na podstawie art. 42 § 4 kp, to wystarczy zmienić wydane polecenie i zobowiązać pracownika do wykonywania jeszcze innej pracy. Oczywiście pod warunkiem że pracownik ma do tej pracy wymagane kwalifikacje.

Kodeks pracy umożliwia bowiem pracodawcy powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w art. 42 § 4 kp. Kodeks pracy nie precyzuje przy tym czy pracodawca może powierzyć pracownikowi tylko jeden rodzaj pracy innej niż w umowie, czy też możliwa jest sytuacja, w której w wyznaczonym okresie pracownik będzie świadczył pracę na kilku różnych stanowiskach.

Z tego względu pracodawca ma możliwość „wykorzystania” okresu czasowego powierzenia innej pracy w sposób najbardziej dla niego potrzebny.

Może więc – zależnie od okoliczności i potrzeb – np. jednorazowo powierzyć pracownikowi na pełny okres 3 miesięcy inną pracę niż w umowie lub kilkakrotnie powierzać pracownikowi inną pracę niż w umowie albo inne (różne) prace niż określona w umowie (wówczas takie okresy sumują się do limitu 3 miesięcy w roku).

Natomiast w przypadku gdy strony dokonały czasowej zmiany w umowie o pracę, możliwe jest np. ponowne ustalenie innych warunków zatrudnienia (i kolejna czasowa zmiana umowy o pracę za porozumieniem stron) albo skorzystanie przez pracodawcę z powierzenia innej pracy na podstawie art. 42 § 4 kp i powierzenie innej pracy niż aktualnie określona w umowie o pracę pracownika.

Podstawa prawna:

art. 42 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

 

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone