Zamknij
REKLAMA

Atrakcyjna nieruchomość na sprzedaż

07:43, 21.09.2018 | Ogłoszenie
Skomentuj

Nieruchomość zabudowana byłymi budynkami szkoły podstawowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 176/4 o powierzchni 0.5820 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/ 00032900/2 położona w Sarbinowie, stanowiąca własność Gminy Poniec.

1. Grunt – zabudowany byłymi budynkami szkoły podstawowej tj. budynkiem głównym szkoły, budynkiem świetlicy - salki gimnastycznej oraz budynkiem kotłowni. Działka o kształcie nieregularnym, teren działki jest płaski. Dojazd i dojście do działki z drogi o nawierzchni asfaltowej oraz z drogi wewnętrznej utwardzonej kamieniem i tłuczniem. Teren nieruchomości wyposażony w sieć wodociągową, energetyczną oraz sieć telefoniczną. Ponadto teren nieruchomości jest wygrodzony oraz oświetlony, wyposażony w szereg dróg i chodników oraz tereny zieleni i rekreacji. Działka gruntu znajduje się w otoczeniu gospodarstw rolnych.

2. Budynki - budynek nr 1 tj. budynek główny byłej szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 465,33 m2 oraz powierzchni całkowitej 487,36 m2 w tym parter 290,59 m2 i poddasze 196,77 m2. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi 3,34 m, wysokość pomieszczeń na poddaszu od 0,1 m do 2,52 m. Budynek znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %. Dach budynku jedno i dwuspadowy pokryty papą i blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o., c.w., oraz elektryczną.

- budynek nr 2 tj. budynek świetlicy – salki gimnastycznej – budynek w zabudowie zwartej jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej 86,93 m2, wysokość pomieszczeń 3,20 m. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %. Budynek wolnostojący nie połączony z budynkiem głównym wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o., c.w., oraz elektryczną.

- budynek nr 3 tj. budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 51,88 m2, wysokość pomieszczeń 3,94 m. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość gruntowa zabudowana, byłymi budynkami szkoły podstawowej nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec, zatwierdzone uchwałą nr XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r. ze zmianami nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U - obszar zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza 480.000,00 zł

Wadium 75.000,00 zł

 

Podana cena podlega zwolnieniu od podatku towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towaru i usług (t.j. Dz U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec – Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 3 grudnia 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec oraz złożą do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie pisemną ofertę w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, 64-125 Poniec pok. nr 1 wraz z pokwitowaniem wpłaty wadium z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sarbinowie”, która została szczegółowa opisana w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w obecności oferentów dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – sala nr 7 I p.

Terminy poprzednio zorganizowanych przetargów ustnych nieograniczonych: 27 kwietnia 2018 r., 10 sierpnia 2018 r.

Sprzedaż następuje na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, gdzie zaoferowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.

Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podawania przyczyn

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 4 parter., tel. (65) – 573 – 15 – 33 wew. 15, w poniedziałki w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

 

Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek Widyński

(Ogłoszenie)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone