Zamknij
REKLAMA
Przyjmowanie oraz wydawanie towaru. Przestrzeganie terminów przechowywania. Utrzymywanie w czystości podległego magazynu. Informowanie o zasobach magazynowych i okresowa inwentaryzacja. Prowadzenie dokumentacji magazynowej. Dbałość o bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo przechowania towarów. Współpraca z innymi działami w firmie. Zachowanie norm i standardów BHP. Nadzór nad dokumentacją związaną z procesami załadunkowymi.
StPr/21/0976
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Sporządzenie zapisów z przeprowadzonej kontroli według procedur wewnętrznych. Raportowanie i udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych. Udział w postępowaniach reklamacyjnych. Udział w opracowaniu dokumentów jakościowych dla klientów. Współpraca z innymi działami firmy przy realizacji powierzonych zadań. Pobieranie prób surowca do badań. Sporządzanie codziennych raportów.
StPr/21/0977
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwiązywanie problemów technicznych. Organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn. Analiza stanu technicznego urządzeń i maszyn. Utrzymywanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Podejmowanie odpowiednich kroków mających na celu utrzymanie ruchu.
StPr/21/0978
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pobieranie prób surowca do badań. Wykonywanie badań surowca zgodnie z procedurami. Prowadzenie ewidencji prób. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań. Kontrola i nadzór nad sprzętem kontrolno -pomiarowym. Sporządzanie codziennych raportów. Ścisła współpraca z innymi działami firmy.
StPr/21/0980
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków. Utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.
StPr/21/0971
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

.
StPr/21/0968
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych; poszukiwanie pracodawców/miejsc pracy dla uczestników; weryfikowanie kwalifikacji pracodawcy przed przyjęciem ucznia; sporządzanie dokumentacji niezbędnej do podpisania Porozumienia o warunkach zatrudnienia, prowadzenie działań na rzecz ich zawierania z pracodawcami i aktualizowania; nadzorowanie procesu zawierania umów o pracę z młodocianym (prawidłowość sporządzanej dokumentacji, posiadanie niezbędnych badań lekarskich, szkoleń BHP itp.) i pilnowanie terminów ich obowiązywania; prowadzenie pośrednictwa w uzyskaniu propozycji pierwszej pracy dla uczestników OHP i absolwentów OHP, którzy osiągnęli pełnoletność, a także prowadzenie pośrednictwa pracy dla absolwentów OHP w wieku 19-25 lat; udzielanie pomocy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia (kontynuacji nauki) i poszerzaniu kwalifikacji zawodowych; współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań i planów działalności CEiPM/MCK
StPr/21/0960
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

.
StPr/21/0951
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

Transport krajowy
StPr/21/0936
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 9 000 PLN

.
StPr/21/0932
data rozpoczęcia pracy od 03.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA