Regulamin aukcji internetowej na rzecz 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

I. Definicje i Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej pojęcia oznaczają:

1. Organizator – Sztab WOŚP nr 269 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, NIP 696-16-12-368, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8

2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia licytacji przedmiotów, z których dochód zostanie przeznaczony na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

4. Czas – aukcje trwają od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 roku.

- aukcje od 1-24 do godz. 17.00 
- aukcje od 25-48 do godz. 18.00 
- aukcje od 49-72 do godz. 19.00

5. Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej www.gostyn24.pl

6. Przedmiotem aukcji są zestawy składające się z fantów podarowanych przez firmy i osoby prywatne, na rzecz Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyniu

7. Aukcja internetowa jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przystąpienie do aukcji internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

9. Organizatorzy Aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych na stronie internetowej www. Gostyn24.pl ze stanem faktycznym.

10. Organizatorzy Aukcji zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

11. Organizatorzy Aukcji zastrzegają sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.

12. Organizatorzy Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.

13. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

14. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub systemu i oprogramowania.

 

III. Rejestracja i Licytujący

1. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Licytacje odbywać się będą przy pomocy systemu administrowanego przez firmę "BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o." Sp. k., ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, NIP: 727-258-41-83, użytkowanego przez firmę PHUP „LEDER” Jarosław Jędrkowiak, wydawcę portalu Gostyn24.pl, będącej partnerem 29 Finału WOŚP w powiecie gostyńskim.

3. Licytujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne  oraz aktualizować je na bieżąco.

6. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Licytujących.

7. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

8. W takim przypadku Organizator Aukcji ma prawo zawiadomić innych Wystawców o tym fakcie .

9. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

10. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

11. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (Imię, Nazwisko, NIP lub numer PESEL) na potrzeby Aukcji.

IV. Miejsce Aukcji

1. Aukcja internetowa odbywa się w serwisie internetowym www.gostyn24.pl .

2. Wszystkie obiekty oferowane na aukcji internetowej można oglądać w siedzibie Organizatora przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu

V. Przebieg Aukcji Internetowej

1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych.

2. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji internetowej następuje w określonym dniu i godzinie.

3. Licytujący potwierdza zadeklarowaną kwotę, wysyłając sms-a o treści AUKCJA na numer 7148 ( cena sms – 1,23 zł z VAT) Tym samym składa prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego

4. Zakup na aukcji nie podlega rezygnacji.

5. Zwycięzcą aukcji jest osoba, która zadeklarowała największą cenę za wybrany przez siebie zestaw

6. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert, czas ich złożenia, a także numer telefonu z jakiego wysłano sms

7. Kwoty podbicia (postęp) w aukcji określa poniższy model:

minimalna kwota przebicia 1 zł, maksymalna zależy wyłącznie od uczestnika aukcji

VI. Warunki zakupu

1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Internetowej.

2. Należność za zakupiony obiekt (kwota wylicytowana) powinna zostać wpłacona w całości do czasu zakończenia licytacji tj. do 31 stycznia 2021 godz. 20. Płatności można dokonać za pomocą terminalu Sztabu WOŚP, gotówką lub przelewem na konto bankowe z potwierdzeniem przelewu. W uzgodnionych z Organizatorem Aukcji przypadkach możliwa jest zaplata za wylicytowany obiekt w innym terminie, jeśli sytuacja będzie tego wymagała.

4. Organizator Aukcji akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD.

5. Uzyskane podczas Aukcji środki zostaną wpłacone na indywidualny rachunek Sztabu nr 269 przy PCPR w Gostyniu: 35 1140 1010 8525 2021 0000 0269

5. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

VII. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 3 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Odbiór wylicytowanych obiektów

1. Obiekty wylicytowane i zapłacone muszą zostać odebrane w dniu Finału WOSP, tj. 31 stycznia 2021 do godz. 20.00. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem Aukcji. .

2. Wylicytowane przedmioty będą zmagazynowane w siedzibie Sztabu nr 269 (GOK HUTNIK, ul. Hutnika 4, skąd można je będzie odebrać po wcześniejszym umówieniu się na odbiór.

4. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

6. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Licytującym

IX. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

2. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla Organizatora Aukcji.