Zamknij
REKLAMA

nieruchomość

Kwota wywołania: 1 140 525,00 złData licytacji: 2018-09-11Kategoria: nieruchomościŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Maciej Bankiewicz Zastępca Elżbiety Jakubczak

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 49, Gostyń, 63-800 Gostyń

tel. 65 5723478 / fax. 65 5723478

Sygnatura: Km 2362/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz Zastępca Elżbiety Jakubczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2018 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ,Skoraszewice, 63-830 Pępowo, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00008143/0.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z 5 działek ewidencyjnych. o łącznej powierzchni 15ha, tworzących gospodarstwo rolne. Nieruchomość została podzielona na następujące funkcjonalne części: - siedlisko rolne zlokalizowane na części działki ew. nr. 29 o powierzchni 0,6000 ha wraz z budynkiem mieszkalnym, zabudową gospodarczą oraz innymi częściami składowymi, -część działki nr 29 o pow. 7,1200 ha użytkowanej rolniczo -działkę ewidencyjną nr. 53/1 o pow. 0,1600 ha przeznaczonej pod zabudowę - działkę ewidencyjną nr. 53/2 o pow. 5,0500 ha użytkowanej rolniczo - działkę ewidencyjną nr. 88/67 o pow. 0,6300 ha użytkowanej rolniczo - działkę ewidencyjną nr. 88/68 o pow. 1,4400 ha użytkowanej rolniczo

Suma oszacowania wynosi 1 520 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 140 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Gostyń 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy
Maciej Bankiewicz Zastępca Elżbiety Jakubczak


 

© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone