Zamknij
REKLAMA

Udział w wysokości 8/16 w prawie własności nieruchomości położonej w Skoraszewicach, gmina Pępowo, d ... Rozwiń nazwę Udział w wysokości 8/16 w prawie własności nieruchomości położonej w Skoraszewicac

Kwota wywołania: 3 325,00 złData licytacji: 2018-06-21Kategoria: gruntyŹródło: licytacje.komornik.pl
Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Jakub Kuś

Kancelaria Komornicza, Plac K. Marcinkowskiego 7/6, 63-800 Gostyń

tel. 65 572 27 15 / fax. 65 572 27 15

Sygnatura: KM 3289/15 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Jakub Kuś na podstawie art. 1013(6) kpc (uproszczona egzekucja z nieruchomości) oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2018 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości  położonej przy ,Skoraszewice, 63-830 Pępowo, dla której SĄD REJONOWY GOSTYŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00034355/0.

Opis nieruchomości:
Udział w wysokości 8/16 w prawie własności nieruchomości położonej w Skoraszewicach, gmina Pępowo, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00034355/0. Nieruchomość nie jest zabudowana, składa się z jednej działki nr 263 o powierzchni 0.5900ha, w całości stanowi użytek ŁIV.

Suma oszacowania wynosi 4 433,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 443,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0219 5720. Za rękojmię skutecznie złożoną za pośrednictwem rachunku bankowego uważa się środki pieniężne, które wpłynęły na rachunek bankowy Komornika najpóźniej na dzień przed licytacją.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  w Sądzie i operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jakub Kuś

© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone