REKLAMA

Przetarg ustny nieograniczony

09:50, 09.02.2018 | P.M
REKLAMA
Skomentuj

Burmistrz Ponieca ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami Szkoły Podstawowej  położonej na działce ewidencyjnej  nr 176/4 w Sarbinowie.

Nieruchomość  zabudowana byłymi budynkami szkoły podstawowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 176/4 o powierzchni 0.5820 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/ 00032900/2 położona w Sarbinowie,  stanowiąca  własność Gminy Poniec.

1. Grunt – zabudowany byłymi budynkami szkoły podstawowej tj. budynkiem głównym szkoły, budynkiem świetlicy - salki gimnastycznej oraz budynkiem kotłowni. Działka o kształcie nieregularnym, teren działki jest płaski. Dojazd i dojście do działki z drogi   o nawierzchni asfaltowej oraz z drogi wewnętrznej utwardzonej kamieniem i tłuczniem. Teren nieruchomości wyposażony w sieć wodociągową, energetyczną oraz sieć telefoniczną. Ponadto teren  nieruchomości jest wygrodzony oraz oświetlony, wyposażony w szereg dróg i chodników oraz tereny zieleni i rekreacji. Działka gruntu znajduje się w otoczeniu gospodarstw rolnych

2. Budynki:
- budynek nr 1 tj. budynek główny byłej szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 465,33 m2 oraz powierzchni całkowitej 487,36 m2 w tym parter  290,59 m2 i poddasze 196,77 m2. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi 3,34 m, wysokość pomieszczeń na poddaszu od 0,1 m do 2,52 m. Budynek znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %. Dach budynku jedno i dwuspadowy pokryty papą i blachodachówką. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o., c.w., oraz elektryczną.

- budynek nr 2 tj. budynek świetlicy – salki gimnastycznej – budynek w zabudowie zwartej jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej 86,93 m2, wysokość pomieszczeń 3,20 m. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %.  Budynek wolnostojący nie połączony z budynkiem głównym  wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną c.o., c.w., oraz elektryczną.

- budynek nr 3 tj. budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 51,88 m2, wysokość pomieszczeń 3,94 m. Ogólny stopień zużycia technicznego budynku na podstawie oględzin określony przez rzeczoznawcę majątkowego określony został na poziomie 30 %.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość gruntowa zabudowana, byłymi budynkami szkoły podstawowej  nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec, zatwierdzone uchwałą  nr XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r. ze zmianami nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym  symbolem U  - obszar  zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza   580.000,00 zł

Wadium   90.000,00 zł

Minimalne postąpienie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

Podana cena  podlega zwolnieniu od podatku towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towaru i usług (tekst jednolity Dz U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec – Bank Spółdzielczy w Poniecu   Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 23 kwietnia 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – sala nr 7 I p.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej, kwotę równą 100% cenynieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.

Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego  w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając przyczynę.    

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 4  parter., tel. (65) – 573 – 15 – 33 wew. 15, w poniedziałki w godz. 800-1600, od wtorku do piątku w godz. 700-1500, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Burmistrz Ponieca

/-/ Jacek Widyński

(P.M)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gostyn24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018