Dzisiaj jest 27 Czerwca 2017, Wtorek, imieniny obchodzą:


Regulamin Plebiscytu

Regulamin Konkursu Plebiscyt na Najlepszego Sołtysa w Powiecie Gostyńskim

 

INFORMACJE OGÓLNE

 §1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Konkursu Plebiscyt na Najlepszego Sołtysa w Powiecie Gostyńskim (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest  Gazeta Gostyńska i portal gostyn24.pl (zwana dalej Organizatorem).

 §3.

Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp. k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

§4.

Czas trwania:
Częśc internetowa trwa od godz. 21:00 od 01 maja 2017 r. do godz. 23.59, do 12 czerwca 2017 r. Część prasowa trwa od 14 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017r. 

§5.

Udział w Plebiscycie mogą brać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16. roku życia, jeśli wyraża na to zgodę opiekun prawny.

§6.
Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy redakcji oraz członkowie ich rodzin. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

 

GŁOSOWANIE

 §7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie sms na wybranego przez Uczestnika Sołtysa. Sms należy wysłać pod numer 71160, w treści podając słowo SOŁTYSI.xx (w miejsce xx wpisujemy numer wybranego przez siebie Sołtysa) lub wypełnienie kuponu  zamieszczonego w Gazecie Gostyńskiej i oddanie go zamknietej kopercie w punktach dystrybucji gazety lub w redakcji Gazety Gostyńskiej przy ul. Św. Foriana 3 w Gostyniu. 

 §8.

Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów bądź kuponów.

 §9.

1 SMS ma 160 znaków (spacje są liczone jako znaki)

 §10.

1 sms = 1 głos (1,23 z VAT)

 §11.

By ubiegać się o nagrody należy wysłać przynajmniej jeden sms z numerem wybranego Sołtysa

 §12.

By wyłonić zwycięzców Organizator powoła Kapitułę, która w skład której wejdą przedstawiciele redakcji Gazety Gostyńskiej i portalu gostyn24.pl oraz przedstawiciele partnerskich firm

 §13.

Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej minimum 24 godz. przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. podczas obchodów Dnia Mleka na gostyńskim rynku

 

DANE OSOBOWE

 §14.

Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 

REKLAMACJE

 §15.

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
§16.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

 §20.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

§21.

Kupony i sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uwzględnione w Konkursie.


NAGRODY 
§22.
Nagrodami w Plebiscycie na Najlepszego Sołtysa w Powiecie Gostyńskim są:
1x Telewizor LED 32 cale dla osoby, która zdobędzie największa ilośc głosów
1x Lodówka - przekazana dla wioski która reprezentuje sołtys z największą ilością głosów
6x Sprzęta AGD ( odkurzacz, robot kuchenny) dla 6 sołtysów z poszczególnych gmin, którzy uzyskają najlepsze wyniki 
7x Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych sołtysów


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

§23.

Warunkiem odbioru nagrody jest stawienie się po odbiór nagrody na uroczystość, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2017r  na Rynku w Gostyniu ( Dzień Mleka) W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników nagroda przejdzie na kolejnego uczestnika.


ODBIÓR I PODATEK

 §24.

Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie protokołu odbioru nagrody, co jest równoznaczne z podaniem

wszystkich niezbędnych danych, jak: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak wypełnione i

podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.
 

§25.

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

2. Nie może również jej odsprzedać, oddać przez okres jednego roku od wygranej.

3. Zabronione jest także niszczenie, zaklejanie oraz usunięcie ewentualnych reklam znajdujących się na nagrodzie głównej.
4. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

§26.

Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Fundator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Fundatora.

§27.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie gostyn24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

§29.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

§30.

Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Organizator 

  • Poleć nas znajomemu:

Złap aktualne okazje

Oprawa męska z nakładką
OBUWIE NIKE JUNIOR
198 PLN 239 PLN
Oprawa damska
Blaty kuchenne
Suplementy diety dla sportowców
TRAMPKI DAMSKIE PUMA
129 PLN 159 PLN